Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Triavium

Op het gebruik van alle faciliteiten van Triavium zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Naast deze voorwaarden, gaan wij er als organisatie vanuit dat onze bezoekers op de hoogte zijn van de landelijke wet- en regelgeving. Bezoekers dienen te allen tijde deze algemene voorwaarden, wet- en regelgeving na te leven, bij gebreke daarvan behoudt Triavium zich het recht voor de bezoeker(s) de toegang te weigeren. Bezoekers van Triavium dienen zich voorafgaand aan entree van de inhoud van dit document te vergewissen. Bij gebruik van faciliteiten en/of activiteiten geleverd door Triavium of door het aanschaffen van een entreebewijs verklaart men akkoord te zijn met de geldende algemene voorwaarden. Op verzoek ontvangt men een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden

Artikel 1 – Veiligheid

Veiligheid heeft voor Triavium de allerhoogste prioriteit. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. Bezoekers dienen te allen tijde (veiligheids)instructies en/of aanwijzingen van medewerkers van Triavium op te volgen.

1.1 EHBO

Een bezoeker van Triavium dient van een (mogelijk) ongeval onverwijld mededeling te doen aan de medewerkers van Triavium.

1.2 Cameratoezicht

Om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen maakt. Triavium gebruik van een camerasysteem. Het cameratoezicht vindt uitsluitend plaats voor:

 • De bescherming van de veiligheid en gezondheid van iedereen die in Triavium
 • aanwezig is.
 • De beveiliging van de toegang tot gebouw en terreinen.
 • De bewaking van zaken die zich in het gebouw of op het terrein bevinden (m.u.v. parkeerterrein).
 • Het vastleggen van incidenten.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en de faciliteiten en het gebruik daarvan is volledig voor eigen rekening risico van de bezoeker(s)/deelnemer(s). Triavium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoeker(s)/deelnemer(s), ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Triavium. Enige in rechte onherroepelijk vastgestelde aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Triavium. Indien bezoeker(s)/deelnemer(s) de in dit reglement c.q. Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die Triavium daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.

Als door overmacht Triavium niet in staat is om ijs aan te bieden, behoudt Triavium zich het recht voor activiteiten en/of aangegane verplichtingen te annuleren zonder verplichting tot restitutie. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, (technische)storingen aan (ijs)machines en installaties, weersomstandigheden en overheidsbeperkende maatregelen.

Artikel 3 – Regels

Om de veiligheid binnen Triavium zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn er verschillende regels in en rondom het gebouw van kracht. Bezoekers dienen zich hier te allen tijde aan te houden.

3.1 Algemeen

 • Roken is overal in en rondom Triavium verboden m.u.v. de Rookzone, gesitueerd buiten op het plein.
 • Toegang tot Triavium is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; Bezoekers dienen deze desgevraagd te allen tijde te kunnen tonen.
 • De seizoensabonnementen zijn strikt persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar. Op verzoek van Triavium moet een houder kunnen aantonen dat deze de rechtmatige eigenaar is van het betreffende abonnement.
 • Er bestaat een identificatieplicht op en rondom het terrein, indien medewerkers van of namens Triavium daarom verzoeken, moet een bezoeker zich kunnen identificeren en het toegangsbewijs kunnen tonen.
 • Het nuttigen van alcohol op het ijs of in de kleedkamers van Triavium is niet toegestaan.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Hulphonden zijn toegestaan, andere huisdieren mogen niet naar binnen.
 • Het is bezoekers ten strengste verboden soft-/harddrugs bij zich te dragen of te gebruiken van welke soort, of op welke manier dan ook.
 • Het is bezoekers ten strengste verboden wapens van welke soort dan ook bij zich te dragen of voorhanden te hebben.
 • Bedreiging, mishandeling en iedere andere vorm agressie zijn verboden, evenals ongewenste intimiteiten, racisme en/of discriminatie.
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan.
 • Triavium behoudt zich het recht om prijsaanpassingen door te voeren vanaf het moment dat zij daar gegronde aanleiding toe zien.
 • Overtreding of niet naleving van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas c.q. het abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Triavium gehouden is tot restitutie van entree-/ abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.
 • Bij evenementen maken wij foto’s die gebruikt worden op onze website en social media. Indien je hier bezwaar tegen hebt laat het ons dan weten.

3.2 Op en rondom alle ijsvloeren

 • Aanwijzingen van (medewerkers van) Triavium dienen te allen tijde terstond te worden opgevolgd.
 • Het dragen van handschoenen en een muts op alle ijsvloeren is een advies.
 • Het dragen van een helm wordt aanbevolen.
 • Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten en is toegang op het ijs niet toegestaan.
 • De ijsvloeren mogen alleen op schaatsen worden betreden. Waarbij de schaatsen deugdelijk dienen te zijn. Wanneer een medewerker opmerkt dat het materiaal ondeugdelijk is behoudt zij zich het recht de gebruiker van de ijsvloer te weren.
 • Het gebruik van sleetjes, kinderwagens en ballen op de ijsvloeren is niet toegestaan. Tenzij Triavium een evenement organiseert waarbij dergelijke zaken zijn toegestaan.
 • Het geven van schaatslessen/instructies zonder toestemming is niet toegestaan.
 • IJshockeysticks en pucks zijn niet toegestaan op recreatieve uren.
 • Op de ijsvloeren mogen er uitsluitend consumpties genuttigd worden uit kunststof bidons.

3.3 Specifiek op de 333-meterbaan

 • De binnenzijde van de 333-meterbaan is alleen bestemd voor snelle rijders, tenzij anders aangegeven.
 • De buitenzijde van de 33-meter baan is bestemd voor uitrijdende en langzame rijders, tenzij anders aangegeven.
 • De juiste schaatsrichting op de 333-meterbaan is tegen de klok in.
 • Het is verboden op de boarding te zitten of te klimmen of anderszins daarvan gebruik te maken.

Artikel 4 – Entree

4.1 (Toegangs)prijzen en wijziging

Triavium behoudt zich het recht om prijsaanpassingen door te voeren vanaf het moment dat zij daar gegronde aanleiding toe zien. Clubs, verenigingen en overige huurders van ijs worden uiterlijk eind mei geïnformeerd over de nieuwe seizoenstarieven. Triavium mag de tarieven alleen tijdens het seizoen aanpassen wanneer hier een gegronde reden toe is. Een gegronde reden zou kunnen zijn dat op last van de overheid het aantal gebruikers per uur naar beneden bijgesteld moet worden.

4.2 Abonnementen & 10-rittenkaarten

 • Alle abonnementen en ritterkaarten zijn strikt persoons- en seizoensgebonden.
 • Bij verlies van een abonnement en rittenkaart dient dit direct te worden gemeld bij de receptie van Triavium.
 • Bij verlies van een abonnementspas wordt € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe abonnementspas.
 • Misbruik van een abonnement leidt tot inname van het toegangsbewijs.
 • Tussentijdse opzegging of opschorting van een 10-rittenkaart of abonnement is niet mogelijk.
 • Triavium geeft de abonnementhouder het recht op restitutie van een deel van het aanschafbedrag als er op Triavium door technische storingen/mankementen/schade aan de machines of het gebouwencomplex, of als gevolg van weersomstandigheden, dan wel als gevolg van overheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19, minder dan 25 weken gebruik gemaakt kan worden van het abonnement. Het restitutiebedrag is gebaseerd op de verhouding tussen 26 weken en het aantal weken dat er niet geschaatst kon worden, gedeeld door het aanschafprijs van het abonnement. In alle andere gevallen dat er minder dan 25 weken geschaatst kan worden en waarvoor de ijsbaan niet verantwoordelijk is, waaronder oorlog, terrorisme bestaat geen recht op compensatie.
 • Triavium restitueert geen abonnementskosten als overheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19 de toegang beperken en niet voor complete sluiting zorgen.
 • In geval van een medische aandoening of zwangerschap die het sporten voor de periode van het abonnement belemmert, is er een keuze om het abonnement te blokkeren en heeft u recht op restitutie van een deel van de abonnementskosten. Dit in verhouding met de totale abonnementskosten en het aantal gebruikte weken. Triavium kan om een doktersverklaring vragen. U dient binnen een maand na de blessure de melding voor restitutie te doen.

4.3 E-tickets

 • Onder E-ticket wordt het document verstaan dat na een boeking op de webshop van Triavium per mail is verstrekt en dat gebruikt kan worden als entreebewijs op de geboekte datum
 • U dient om toegang te krijgen tot Triavium uw E-ticket te tonen. Het E-ticket kan zowel geprint worden getoond als digitaal (op uw mobiele telefoon, tablet of laptop). Bij een geprint E-ticket is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor een goede afdrukkwaliteit. Indien een E-ticket niet gescand kan worden, door een slechte afdrukkwaliteit of beschadigingen, kan dit E-ticket als ongeldig worden beschouwd. Digitale tickets hebben de voorkeur.
 • Het E-ticket is alleen geldig voor het geselecteerde product op de geselecteerde tijd.
 • E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 • Het E-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • E-tickets kunnen 24 uur voor aanvang omgeboekt worden naar een andere datum.
 • Het transactiebedrag wordt op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.

Artikel 5 – Privacybeleid

Triavium is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom geven wij u in deze paragraaf heldere en transparante informatie over de wijze waarop Triavium persoonsgegevens verwerkt van klanten. Uiteraard worden de persoonsgegevens van onze klanten zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Triavium zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Triavium. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk hier onze uitgebreide privacy verklaring

Artikel 6 – Voorwaarden schaatslessen

Triavium verzorgt geen lessen. Deze worden uitgevoerd door Duosport. Bekijk hier (Disclaimer ⋆ Duosport) de algemene voorwaarden van Duosport

Artikel 7 – Slotbepaling

In elke omstandigheid en/of situatie waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Triavium. Iedere derde is te allen tijde verplicht om aanvullende en/of extra instructies van Triavium direct op te volgen. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal Triavium de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Triavium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.

Betaalmethoden

Ideal Online betalen via uw eigen bank, Mastercard, VISA

Niet de informatie gevonden waar je naar op zoek was?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op

Veelgestelde vragen